1 COMENTARIU

  1. Totul este pentru ” Binele Poporului ” ! Guvernul se zbate ca sà và facà sà aveti un ” trai bun ” dar Poporul nu prea intelege deloc ,.. adicà mai pe ” romàneste ” spus : pricep oamenii ceva , dar nu inteleg nimic ! In termeni teologici spus , sànt toti ” TAMAIE ” ! Pài de-aia se zbat asa Parlamentarii impreunà cu Presedintele tàrii , ca sà plecati toti de acolo , sà nu mai tràiti in mizerie ,.. sà mergeti sà tràiti intr-o tarà civilizatà , cà acolo numai retardatii mintali au mai ràmas ,.. ( de aceea sànt plàtiti ca atare ) ! Offfff ,.. cà greu mai este acest lucru de priceput ! ! ! Domnul Presedinte , impreunà cu Parlamentul ,… nu mai stiu ce legi sà mai facà sà plecati de acolo odatà ,.. si voi ,….. degeaba !

LĂSAȚI UN MESAJ