1 COMENTARIU

  1. Cred cà s-a shukàrit grav Domnu ! A dat Domnu cu ” geruri ” grave , Ultima datà mi-a trimis Domnu un Fax din Zeta Reticuli , ……. scria Domnu cà s-a sàturat pànà peste cap de toti retardatii , cà tot Universul ràde de ce ” creeaturi ” a creeat Domnu ! Mai scria Domnu cà ,.. citez : ” Retardatii àstia au profanat Sfàntul DNS ,.. au batjocorit Sfànta Colliziune si Sfintii Protoni ,.. sànt o Rusine in tot Universul Sfànt , cu toti Alesii lor mincinosi si hoti si cu manelele lor ridicole ! Dacà nu am sà le bag la Geruri , Crize , Foamete , si Mizerie Socialà , de am sà-i satur pe toti de TRAI BUN – vorba aceluia orb ! ”
    ( incheiat citat Domnu ) E grav ,… nu stiu zàu ce o sà se intàmple ,.. eu cred cà dacà nu và luminati urgent , Domnu o sà và pràpàdeascà , deoarece prea l-ati fàcut de rusine ! Am sà mà rog puternic la Domnu sà và ajute sà và luminati odatà , sà iesiti din Bezna asta totalà , sà renuntati la Alesii vostri dragi , cei hoti , corupti si mincinosi , sà và apucati de muncà , nu de hotii si gàinàrii , cà minciuna si hotia , stiti bine unde duce ,…. la desertàciune ,.. duce direct la Excelenta Sa Domnu Draku ! Mà mai rog pentru voi sà terminati odatà si cu datul spàgilor , cà nu-i place Domnului deloc sà dati spagà ! Domnu nu vrea sà mai dati spàgi la medici , la judecàtori , la bugetari , la Alesi , Domnu vrea sà renuntati total la spàgi , cà uràste Domnu spaga !

LĂSAȚI UN MESAJ