Dilema profesorilor din semestrul doi!  Pun sau nu absențe elevilor care au simptome?

0
224
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

Elevilor care lipsesc de la școală pentru motive de sănătate, care spun că au simptome, nu li se pun absențe timp de 3 zile până când reușesc să obțină o adeverință de la medic, a declarat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. Această afirmație este în contradicție cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ (ROFUIP), care-i obligă pe profesori să pună absențe elevilor care nu vin la ore.
La Articolul 94,  este prevăzută obligația cadrului didactic de a consemna absențele. Aceste absențe pot fi motivate apoi prin cererea părinților, în limita a 20 de ore de curs pe semestru, cu documente justificative.
„Art. 94- ROFUIP
(1) Prezența elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absență.
(2) Motivarea absențelor se face de către învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative.
(3) În cazul elevilor minori, părinții sau reprezentanții legali au obligația de a prezenta personal învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte actele justificative pentru absenţele copilului său.
(4) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, după caz: adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă/certificat medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberate de unitatea sanitară în care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului şcolar sau a medicului de familie care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.
(5) În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui, sau reprezentantului legal al elevului sau ale elevului major, adresate învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unităţii de învățământ.
(6) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor se prezintă în termen de 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi sunt păstrate de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, pe tot parcursul anului şcolar.
(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (6) atrage declararea absenţelor ca nemotivate.
(8) În cazul elevilor reprezentanţi, absenţele se motivează pe baza actelor justificative, conform prevederilor statutului elevului.”

Noul regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), a fost aprobat prin ordinul de ministru nr. 5.447/31.08.2020, și reglementează organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar, în cadrul sistemului de învățământ din România, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Acest regulament se aplică în toate unitățile de învățământ.
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar- ROFUIP 2020 îl puteți consulta AICI

LĂSAȚI UN MESAJ